Omgevingsrecht

Bureau M juridisch advies is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Dit rechtsgebied omvat het geheel aan wet- en regelgeving dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Geadviseerd wordt over de volgende onderwerpen.

  • Voortdurend veranderen we onze omgeving door bijvoorbeeld nieuwe woningen te bouwen of leegstaand vastgoed te transformeren. Wanneer een bestemmingsplan niet voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling is een planologisch besluit noodzakelijk. Dit kan een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning zijn. Om de haalbaarheid van een ontwikkeling te bepalen kan voorafgaand een principeverzoek bij de gemeente worden ingediend. Bureau M juridisch advies biedt u inzicht in de kansen en risico’s van uw project en stelt voor u het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing op.

  • Bij de besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen kunnen belanghebbenden formeel reageren. Door het indienen van een inspraakreactie of zienswijze kan invloed worden uitgeoefend voordat het bevoegd gezag een definitief besluit neemt. Na het genomen besluit bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te stellen. Juridisch advies bij het mogelijk maken van uw ruimtelijke ontwikkeling kan tijdens deze momenten van meerwaarde zijn. Als u het niet eens bent met een planologisch besluit kunt u Bureau M juridisch advies eveneens verzoeken u bij te staan en te vertegenwoordigen tijdens een procedure.

  • Planschade kan ontstaan als gevolg van een planologisch besluit zoals een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. De schade kan bestaan uit de waardevermindering van uw woning. Ook kan de door u beoogde ruimtelijke ontwikkeling een risico op planschade tot gevolg hebben. Bureau M juridisch advies voert planschade risicoanalyses uit en treedt bij aanvragen op als onafhankelijke deskundige en als gemachtigde van de aanvrager. Ook is juridische vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures mogelijk.

    Bij nadeelcompensatie keert de overheid een vergoeding uit bij schade als gevolg van een op zichzelf rechtmatig optreden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij omzetschade door het afsluiten van een weg door de overheid. Bureau M juridisch advies heeft expertise op het gebied van nadeelcompensatie en kan u met woord en daad bijstaan.

  • Bij het handelen zonder of in strijd met een vergunning kan de overheid tot handhaving overgaan. In beginsel is de overheid daartoe zelfs verplicht. Bij een handhavingsprocedure is het beschikken over de juiste kennis en ervaring essentieel. Wanneer u onverhoopt met handhaving te maken krijgt kunt u Bureau M juridisch advies inschakelen.

  • De Omgevingswet leidt tot nieuwe mogelijkheden, maar ook tot nieuwe vragen. Zowel ontwikkelende partijen als overheden zijn volop bezig om zich hierop voor te bereiden. Bij zowel specifieke adviesvragen als bij capaciteitsvraagstukken kan Bureau M juridisch advies u van dienst zijn.